Váraszó Község honlapja

Óvoda udvar: 4.359.568 Ft
Óvodafejlesztés: 29.991.533 Ft
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 8.245.255 Ft

Fontos lehet

Szállások a környéken
Váraszón és körzetében található szálláshelyek
Csend és nyugalom
Ezeket biztosan megtalálhatja ha hozzánk látogat !
Hogyan talál hozzánk ?
Részletes tájékoztató térképekkel

Ma 2021. július 25, vasárnap, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Online

Jelenleg 5 vendég olvas minket

_

 

Tisztelt Váraszóiak!

 

Az utóbbi időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzathoz indokolatlan csendháborítás témakörében. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék.

Az együttélési normákat megsértő szomszédot először célszerű személyesen felszólítani. Amennyiben ezen felszólításunk ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene csendháborítás miatt. A csendháborítás elkövetője 5.000,-150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal bűntetendő.

A rendőrségi feljelentésen kívül az önkormányzat jegyzőjénél is élhetünk bejelentéssel, ennek lehetőségét teremtettük meg Váraszó Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (VII.9.) számú önkormányzati rendeletével, ami 2021. július 15-én lép hatályba.

Az érintett személy szóban vagy írásban bejelentést tehet a jegyzőnél vagy az önkormányzatnál, amennyiben a személyes felszólítás nem érte el célját. A bejelentés tartalmazza az elkövetés helyét, idejét, az időtartamot, valamint egy leírást az eseményről. Ez is elégséges az eljárás megindítására, amit célszerű egyéb bizonyítékkal (pl.: kép-, hangrögzítés), vagy több tanú megnevezésével megerősíteni.

A hivatkozott önkormányzati rendelet szabályai a következők:

„32.§

(1) A község belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb hangosító berendezés alkalmazásával a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek a kiemelt családi rendezvények, mint például a lakodalom, ballagás, keresztelő, névadó, illetve a nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű alkalmi rendezvények, mint például a születésnap, kerti parti, házibuli.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendezvényeket 7 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzatnál és a rendőrségen, amelyek kizárólag a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhetnek megrendezésre. Ebben az esetben a rendezvény a hanghatás tekintetében nem tarthat tovább a megjelölt napon 24 óránál. A rendezvény folytatódhat időkorlát nélkül, ha az olyan hanghatással jár, amely nem zavarja a lakókörnyezetet, illetve a köznyugalmat.

(4) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, motoros fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése:

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető

(5) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl.: anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép vagy betonkeverő használata, stb.)

a, hétköznapokon 22.00 órától reggel 6.00 óráig,

b, szombaton 20.00 órától reggel 6.00 óráig,

c, vasárnap és munkaszüneti napon 18.00 órától reggel 8.00 óráig nem végezhető.

(6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.

(7) Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. Ezen berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni”.

Ezen rendelet szerint a jegyző első alkalommal figyelmeztetésben részesíti az elkövetőt, majd ismételt elkövetés esetén környezetvédelmi bírságot állapít meg, melynek összege 100.000,-Ft.

A rendeletben megjelölt bejelentő lap és beleegyező nyilatkozat az önkormányzatnál beszerezhető.

Kedves Lakosok!

A fent leírtak jogszabályi lehetőséget teremtenek az együttélési szabályokat megszegő, vagy be nem tartó személy(ek) elleni fellépésre. Az önkormányzatnak nem célja bírsággal sújtani senkit sem, azonban ha a felszólítás és figyelmeztetés első körben nem vezet eredményre, akkor kénytelenek vagyunk eljárást kezdeményezni a szabályszegőkkel szemben.

Kérjük, tartsák be a szabályokat, legyenek tekintettel a többi lakóra, bízunk abban, hogy nem kerül sor eljárások megindításra.

Váraszó Község Önkormányzata

 

_

Felhívás parlagfű elleni védekezésre !

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezést külterületen a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (a továbbiakban: NTI) belterületen a jegyző rendeli el.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és az NTI ellenőrzik.

Bírság kiszabására kül- és belterületen egyaránt az NTI jogosult. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezési és gyommentesítési kötelezettségének határidőben (2021. június 30.) tegyen eleget.


 

_

Koronavírus tájékoztatók a legújabb változtatásokról (március 7.)

  • - A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. március 8-tól csak ügyeleti szinten működik.
  • - Ügyintézés telefonon, vagy e-mailben történik az alábbi elérhetőségeken: 36/568-036, vagy 36/568-037 Email: hivatal[kukac]petervasara.hu
  • - Változások az az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásaiban. (letölthető itt)
  • - A Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Váraszói Tagóvodájában 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig rendkívüli szünetet rendelt el az Emberi erőforrások minisztere!-
  • - Váraszó Község Önkormányzat 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig minden váraszói (bölcsődés, óvodás, általános iskolás) gyermeknek – függetlenül attól, hogy helyben vagy más településen jár óvodába, iskolába, illetve térítéskötelesen vagy ingyenesen étkezik – térítésmentesen biztosítja az intézményi étkezést. Az iskolai, óvodai étkezés a településre történő kihordással történik, ahol az adagokat az igénylők átvehetik.
    Az étkezési igényt kérjük, hogy munkanapokon 8.00-12.00 óra között a 06/36-368-426-os telefonszámon jelezzék. A nem a Tamási Áron Általános Iskolába járó gyermekek diákigazolvánnyal igazolják tanulói jogviszonyukat.


 

_

 

Pályázati felhívás: „Élhető települések kialakítása” VP6-19.2.1.-29-3-17

Kedvezményezett neve: Váraszó Községi Önkormányzat

A projekt címe: Rendezett településkép kialakítása, települési közbiztonság javítása Váraszó községben

Projekt azonosító száma: 3014610078

A szerződött támogatás összege: 4.620.889 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Kialakításra kerül egy buszváró és megjelenik a település helytörténetét bemutató kiadvány.

Váraszó közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre.

A projektben megvalósuló tevékenységek növelik a lakosok életminőségét és hozzájárulnak a település, ezáltal a térség lakosságmegtartó képességének és erejének növeléséhez. A támogatás eredményeként egy rendezett, élhető település alakul ki. A fejlesztések által a településkép egységes marad, nem bontja meg a hagyományos jelleget, megőrzik a motívumokat, a település jellegzetességeit.

A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.11.30.


 

_

Bursa Hungarica 2021 pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és tanulmányaikat folytató fiatalok számára.

Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2020. október 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei:

A felhívás kódja: BURSA-2020 A
A felhívás kódja: BURSA-2020 B

 

_

Lakossági és partneri egyeztetés a 23-as főúttal kapcsolatban

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Váraszó Községi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából közreműködő TRENECON – Viafutura - Partner Konzorcium megkeresésére - megindította a településrendezési eszközei módosítási folyamatát.

A 23 sz. főút Váraszó település területén áthaladó szakasza fejlesztésével érintett területre a módosítás tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a http://koszeghy.art/tervek/23-25Varaszopartnersegi honlapon.

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A § (2),(3) bekezdései alapján az Önkormányzat partnerségi egyeztetést hirdet meg.

Az egyeztetés lebonyolítására

„A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján” kerül sor (kivonat a törvényből):

165. § (1) 2020. december 31-éig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet ebben a § - ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontja értelmében elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató.

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2020. augusztus 14.-ig elektronikusan a hivatal[kukac]petervasara.hu címre eljuttatva.

 

Letölthető felhívás

 
További cikkek...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: Kezdőlap